Select Page

การบริการประชาชน ด้านการประกันภัย

(Icon 1) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย

รับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

(Icon 2) ศูนย์ไกล่เกลี้ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย (แห่งแรกในอาเซียน)

ระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยแบบครบวงจร โดยผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์

(Icon 3) สายด่วน คปภ. 1186

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับกับธุรกิจประกันภัย

(Icon 4) บริการทางอินเตอร์เน็ต www.oic.or.th

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 0-2515-3999

โทรสาร : 0-2515-3970

 

การประกันชีวิต คืออะไร

การประกันชีวิต คืออะไร

ภาพ ที่ 1 การโอนเงินมาที่บริษัท

การประกันชีวิต คือ การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนยาวจนครอบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง เรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย” ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี

ภาพที่ 2 ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

กรมธรรม์ประกันชีวิตพื้นฐานมี 4 แบบ

  1. แบบสะสมทรัพย์ (Endowment) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญาหรือจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาประกันภัย
  2. แบบตลอดชีพ (Whole Life) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใดในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายให้ผู้รับประโยชน์
  3. แบบชั่วระยะเวลา (Term) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย
  4. แบบบำนาญ (Annuity) เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทจะจ่ายเงิน รายงวดอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัย มีอายุครบตามที่กรมธรรม์กำหนด และจ่ายจนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิต หรือครบอายุตามที่กรมธรรม์กำหนด

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษ

  • แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ (Universal Life)

เป็นการประกันชีวิตที่กำหนดผลประโยชน์การเสียชีวิตเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน แต่ผลประโยชน์การอยู่รอด ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของบริษัทที่ได้จากการนำเบี้ยประกันภัยไปลงทุนโดยมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำไว้

  • แบบยูนิต ลิงค์ (Unit-Linked)

เป็นการประกันชีวิตที่คล้ายคลึงกับการประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ แตกต่างกันที่การลงทุน จะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจ ผลตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ

หยุดคิดสักนิด ทำประกันชีวิตกับตัวแทน/นายหน้า ที่มีในอนุญาตประกันชีวิตเท่านั้น

 

(more…)