ประกันสุขภาพกลุ่ม สำหรับสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย

ที่สุดประกันสุขภาพแห่งปี คุ้มครองสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา

ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 11 บาท สมัครได้ทั้งครอบครัว

ด้วยบริษัทแอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอโครงการประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดาและมารดา ซึ่งสหภาพฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ความคุ้มครองแก่บิดา มารดา เพื่อบรรเทาค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบันสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของธนาคาร ยังไม่ครอบคลุมถึงบิดา และมารดา นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์โดยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิจากค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก คู่สมรส และบุตร ได้อีก กรณีพนักงานวางแผนเกษียณอายุก็ขอเชิญให้สมัครร่วมโครงการเพราะสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี ถ้ากรมธรรม์ยังเปิดรับประกันอย่างต่อเนื่อง (ตามรายละเอียดความคุ้มครองที่แนบมา)

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

  1. ต้องมีพนักงานเป็นสมาชิกหลัก (ผู้เอาประกัน) บุคคลในครอบครัวถึงจะเข้าร่วมโครงการได้ (จะสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการเฉพาะคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา โดยที่พนักงานไม่เข้าร่วมโครงการไม่ได้)
  2. ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-65 ปี และบุตรอายุระหว่าง 3 เดือน - 23 ปีบริบูรณ์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสมาชิกใหม่ และปีต่ออายุ

  1. กรอกแบบฟอรม์คําขอ Online ทีนี https://goo.gl/forms/6LMSJHPtNMypO7FI3
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการรับผลประโยชน์การจ่ายสินไหมทดแทน
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

    จัดส่งเอกสารทางอีเมลืมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระบุหัวเรื่องดังนี้ "ชื่อ-นามสกุล เลขพนักงาน KTB นำส่งเอกสารเพิ่มเติม" 

เงื่อนไขกรมธรรม์

  1. Waiting Period - ระยะเวลารอคอย 120 วันแรก นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครองสำหรับโรคดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ นิ่วในถุงน้ำดี โรคริดสีดวงทวาร เนื้องอกทุกชนิด โรคไส้เลื่อน นิ่วในระบบทางเดินปัสสวะ โรคเบาหวาน ต่อมทอมซิลอักเสบต้องได้รับการผ่าตัด ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ
  2. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการประกันภัย
  3. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ AXA HealthCare Card เพื่อไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีเข้าโรงพยาบาลในเครือข่าย
  4. กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองขณะเดินทางอยู่นอกประเทศไทย ไม่เกิน 90 วัน
  5. เบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่อายุ 15-65 ปี และบุตรอายุระหว่าง 3 เดือน-23ปีบริบูรณ์

เปิดรับสมัครในช่วง 25 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยจะมีบริการหักบัญชีเงินเดือนของสมาชิกในเดือน มีนาคม  และกรมธรรม์มีผลในวันที่ 1 เมษา และสามารถสมัครเป็นสมาชิกระหว่างปีได้ โดยคิดเบี้ยประกันเป็นสัดส่วนตามจำนวนวันที่คุ้มครอง ชำระเงินโดยตรงเข่าบริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด