สวัสดิปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ มั่งมีศรีสุข มีโอกาสสร้างบุญบารมี สิ่งที่ดีที่หวังไว้ขอให้สำเร็จทุกประการ..จากทีมงาน Thailandwealth Project

AXA ประกันสุขภาพกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย

ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 11 บาท คุ้มครองประกันสุขภาพสูงสุด 240,500 บาท สมัครได้ทั้งครอบครัว

    ด้วยบริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอโครงการประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสมาชิก  คู่สมรส บุตร บิดาและมารดา  ซึ่งสหภาพฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ความคุ้มครองแก่บิดา มารดา เพื่อบรรเทาค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย  ซึ่งปัจจุบันสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของธนาคารยังไม่ครอบคลุมถึงบิดา และมารดา นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์โดยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์จากค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก  คู่สมรส และบุตร  ได้อีก (ตามรายละเอียดความคุ้มครอง    ที่แนบมาพร้อมนี้) โดยมีเงื่อนไขการจัดทำโครงการดังนี้

1). โครงการต้องมีผู้เอาประกัน  (พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)  เข้าร่วมโครงการรวมตั้งแต่ 200ท่านขึ้นไป  โดยจะต้องมีพนักงานเป็นสมาชิกหลัก (ผู้เอาประกัน) บุคคลในครอบครัวจึงจะเข้าร่วมโครงการได้ (จะสมัครเข้าร่วมโครงการเฉพาะคู่สมรส  หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา โดยที่พนักงานไม่เข้าร่วมโครงการไม่ได้)  หากมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ถึง 200ท่าน จะยกเลิกโครงการนี้

2). ค่าเบี้ยประกัน  ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 200 ท่านขึ้นไป  บริษัทฯ คิดค่าเบี้ยประกัน

แผน 1เบี้ยต่อปี 3,922.00 บาท  แผน 2เบี้ยต่อปี 8,300.00 บาท (ต่อ 1ท่าน)

2.1) หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 500  ท่านขึ้นไป  บริษัทฯ คิดค่าเบี้ยประกัน

แผน 1เบี้ยต่อปี 3,667.00บาท  แผน 2เบี้ยต่อปี 8,045.00บาท (ต่อ 1ท่าน)

2.2) หากมีผู้นำเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 2,000  ท่านขึ้นไป  บริษัทฯ คิดค่าเบี้ยประกัน

แผน 1เบี้ยต่อปี 3,456.00บาท  แผน 2เบี้ยต่อปี 7,482.00บาท (ต่อ 1ท่าน)

                  สมาชิกสหภาพฯ ท่านใดประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพฯ ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

                        1).ใบสมัครโครงการประกันสุขภาพกลุ่ม

                        2).สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา(ใช้ในการรับผลประโยชน์สินไหมทดแทน)

                        3).สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

                          จัดส่งเอกสารฉบับจริง ไปที่

สำนักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย    เลขที่   35  ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

                          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15มกราคม 2559– 15 กุมภาพันธ์ 2559  โดยยอดเงินค่าเบี้ยประกันจะเริ่มตัดบัญชีเงินเดือนของสมาชิก  ณ  สิ้นเดือนมีนาคม  2559  และกรมธรรม์จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน 2559เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

 

ข้อตกลงความคุ้มครอง

แผน1

แผน2

หมวด 1.การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด

   

1.1 ค่าห้อง, อาหาร และการพยาบาล(สูงสุด 30 วัน) บาท/ต่อวัน

3,500

3,500

กรณีค่าห้องผู้ป่วยอาการหนักICU(สูงสุด 7 วัน)บาท/ต่อวัน

7,000

7,000

1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล (บาท/ครั้ง) รวมถึง

-      ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค ที่เกิดใน 30 วันก่อนเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)

-      การรักษาพยาบาล ที่เกิดใน 30 วันหลังออกโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)

-      ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ (ต่อครั้ง)

-      ค่ารักษาผู้ป่วยนอกฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุใน 48 ชั่วโมง (ต่อครั้ง)รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังเกิดอุบัติเหตุ

-      ค่าบริการรถพยาบาล (ต่อครั้ง) ไม่จำกัดวงเงินคุ้มครอง

45,000

รวมในข้อ 1.2
 

รวมในข้อ 1.2

รวมในข้อ 1.2

5,000
 

รวมในข้อ 1.2

45,000

รวมในข้อ 1.2
 

รวมในข้อ 1.2

รวมในข้อ 1.2

5,000
 

รวมในข้อ 1.2

หมวด 2. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

ไม่คุ้มครอง

1,200

หมวด 3. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การฟัง การพูด

หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ – อบ.2

( รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์-เติมทุน )

100,000

100,000

เบี้ยประกันรวมต่อคน

3,922

8,300

เงื่อนไขของกรมธรรม์

1.Waiting Period – ระยะเวลารอคอย 120 วันแรก นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครอง

สำหรับโรคดังต่อไปนี้

โรคความดันโลหิตสูง,โรคหลอดเลือดหัวใจ,นิ่วในถุงน้ำดี,โรคริดสีดวงทวาร

เนื้องอกทุกชนิด,โรคไส้เลื่อน,นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ,โรคเบาหวาน

ต่อมทอมซิลอักเสบที่ต้องได้รับการผ่าตัด,ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ

2. การประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองสภาพการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพ(ส่วนบุคคล)ทุกท่าน

4. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประกันสุขภาพAXA HealthCare Cardเพื่อไม่ต้องสำรองจ่าย กรณีเข้าโรงพยาบาลในเครือข่าย

5. กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองขณะเดินทางอยู่นอกประเทศไทย ไม่เกิน 90 วัน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ

นายวรเดช ปัญจรงคะ (วศ.ม.), AFPT

มือถือ : 061-519-4636 , 094-9266249 , 099-1644747โทรสาร :02-634-5079

อีเมล์ : sharing-team@thailandwealth.com เว็บไซด์ :http://www.thailandwealth.com/ktb-union-axa

Line ID : sharing-team2

img { /* IE */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* Chrome, Safari */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Firefox */ filter: grayscale(1); }