คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมาย สูงสุด 6,000,000 บาท

ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษา หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่ตั้งใจดังนี้

 • คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกซึ่่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้คดี
 • คุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำประกันภัย เพียงต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญของกรุงเทพประกันภัย จึงมั่นใจได้ว่าเราพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่มีผู้เสียหายร้องเรียนจนกระทั่งคดีความสิ้นสุดลง

ตารางความคุ้มครอง หน่วย : บาท

ความคุ้มครองความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2
1,000,000 บาท / ครั้ง2,000,000 บาท / ครั้ง
3,000,000 บาท / ปี6,000,000 บาท / ปี

ตารางเบี้ยประกันภัย หน่วย : บาท

เบี้ยประกันภัยเบี้ยประกันภัย
แผน 1แผน 2
กลุ่มที่ 1 : อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฟี้นฟู แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน10,44010,440
กลุ่มที่ 2 : จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์หรือแพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก แพทย์ทางรังสีวิทยา แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคียร์ กุมารแพทย์ แพทย์ออโธปิดิกส์11,60016,440
กลุ่มที่ 3 : วิสัญญีแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลย์แพทย์ระบบประสาทและสมอง ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก12,90018,260

ข้อยกเว้น

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือของเขตวิชาชีพ
 2. การรักษาผิดพลาดที่กระทำการก่อนทำประกันภัย
 3. การฟ้องร้องนอกประเทศไทย หรือคำตัดสินที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
 4. การบริการเสริมความงาม รักษาสิว ผิวพรรณ ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
 5. การปฎิบัติการของธนาคารเลือด เว้นแต่เป็นที่ซึ่งมีการจัดหาเลือด หรือ Blood Product เพื่อการใช้ปฎิบัติการของผู้เอาประกันภัย
 6. การปฎิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับการให้ยาสลบ และปฎิบัติการที่ดำเนินไปภายใต้การให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
 7. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
 8. การให้บริการขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมา
 9. การกระทำผิดโดยเจตนา ประสงค์ร้าย การกระทำผิดทางอาญา
 10. ความผิดพลาดจากการทดลองทางการแพทย์

หมายเหตุ

 1. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 2. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอาพรและภาษีแล้ว

ข้อมูลอ้างอิง : การประกันภัยเบ็ดเตล็ด https://www.oic.or.th/th/education/insurance/miscellaneous

ตัวอย่างข่าวการเรียกร้องสินไหม https://thailandwealth.com/2022/04/gse_ro_aia/