ประกันความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิต ผู้บรรจุหีบห่อ ผู้นำเข้า/ส่งออก ผู้ขายส่ง หรือขายปลีก ซึ่งมีความรับผิดต่อสินค้าที่จำหน่ายไปหากทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการบริโภคหรือใช้สินค้านั้น รวมทั้งผู้ผลิตผสม หรือปรุงผิดสัดส่วน ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

ซื้อเลย ข้อมูลเพิ่มเติม

อันตรายแก่ผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถูกเรียกร้องค่าเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความเสียหายจากการตีกลับสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม : การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์  https://www.oic.or.th/th/education/insurance/miscellaneous/product-liability