อุ่นใจ คุ้มครองทรัพย์สินหลักล้านด้วยเบี้ยหลักพัน

  • คุ้มครองตัวบ้าน และทรัพย์สิน
  • จ่ายค่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเมื่อเกิดอัคคีภัย และไม่สามารถอยู่อาศัยต่อได้
  • คุ้มครองการถูกโจรกรรม
  • สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
  • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครองสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินภายในบ้านของท่าน

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

1.อาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) หมายความถึง

  • บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม (ไม่รวมฐานราก)
  • ห้องชุดสำหรับผู้อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม (ไม่รวมฐานราก)

2.ทรัยพ์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายความถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึกตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในอาคาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นใดที่ระบุเอาประกันภัยไว้เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

ยกเว้นทรัพย์สินเหล่านี้ในทุกหมวดความคุ้มครอง โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิก อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพกทุกประเภท และ/หรือกล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือสื่อ บันทึกต่างๆ

การเพิ่มจำนวนเงินจำกัดสำหรับภัยเพิ่ม และเบี้ยประกันภัยเพิ่ม (สำหรับแผน MY Home Plus เท่านั้น)

ภัยโจรกรรม

จำนวนเงินจำกัดที่ซื้อเพิ่มเบี้ยประกันภัย(1ปี)เบี้ยประกันภัย(3ปี)
100,000151377
200,000302753
300,0004521,129
400,0006031,505

ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำนวนเงินจำกัดที่ซื้อเพิ่มเบี้ยประกันภัย (1ปี)เบี้ยประกันภัย (3ปี)
50,000189471
100,000377941
150,0005651,411
200,0007531,880
250,0009412,351
300,0001,1292,821
350,0001,3173,291
400,0001,5053,760

ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

จำนวนเงินจำกัดที่ซื้อเพิ่มเบี้ยประกันภัย (1ปี)เบี้ยประกันภัย (3ปี)
300,0002458
500,0003995
800,00061151
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย หากอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้ล้วน
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลื่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย สำหรับสถานที่เอาประกันภัยที่ตั้งอยู่ในเขตอันตรายตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันภัยบ้านแทนรัก

แบบ My Home Plusแบบ My Home Premium
หมวดที่ 1 :อัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติมจำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)ตามจำนวนเอาประกันภัย ตามจำนวนเอาประกันภัย
ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสินามิ และภัยลูกเห็บคุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ต่อปี คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ต่อปี
ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว จากภัยตามข้อตกลงคุ้มครองเฉพาะหมวดที่ 1ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ตามที่ระบุในกรมธรรม์
ความคุ้มครองภัยพิเศษเพิ่มเติมจำนวนเงินจำกัดสูงสุด(บาท) จำนวนเงินจำกัดสูงสุด(บาท)
ต่อความเสียหายแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาประกันภัย ต่อปี ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง ตลอระยะเวลาประกันภัย ต่อปี
– ภัยลมพายุ100,000 100,000 200,000 200,000
– แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ100,000 100,000 200,000 200,000
– ภัยลูกเห็บ100,000 100,000 200,000 200,000
– การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)100,000 100,000 200,000 200,000
– ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า60,000 60,000 100,000 100,000
– ภัยน้ำท่วม ไม่คุ้มครอง100,000 100,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม เฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติม)10,000100,000 10,000 100,000
– ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกาย10,000 100,000 10,000 100,000
– ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง10,000 100,000 10,000 100,000
– ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน10,000 100,000 10,000 100,000
– ค่าใช้จ่ายวิชาชีพตามจำเป็นสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา10,000 100,000 10,000 100,000
– ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งที่ติดตั้งตรึงตราอื่นๆนอกอาคาร10,000 100,000 10,000 100,000
หมวดที่ 2 : โจรกรรม (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ)
– ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เก็บอยู่ภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง100,000100,00010% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
– ความเสียหายต่ออาคาร สิ่งปลูกสร้าง ประตู-หน้าต่าง ซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลื่ยนอุปกรณ์ล๊อคและกุญแจ100,000100,00050,00050,000
หมวดที่ 3 : กระจก
– คุ้มครองการแตกเสียหายของกระจกที่ติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ทั้งนี้ ยกเว้นกระจกเงา กระจกตู้โชว์ และชั้นวางของ)10,00010,00050,00050,000
หมวดที่ 4 : ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฏหมาย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัยพ์สินของบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)200,000200,0001,000,0001,000,000
หมวดที่ 5 : อุบัติเหตุส่วนบุคคล
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) (เฉพาะผู้เอาประกันภัยอายุ 1-70 ปี) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (ไม่รวมการขับพี่/โดยสารรถจักรยารยนต์)200,000200,000200,000200,000
เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใต้ควมคุ้มครองจากอัคคีภัย และความคุ้มครองเพิ่มเติมในหมวดที่ 1 และการโจรกรรมในหมวดที่ 2ไม่เกิน 100,000 ต่อคน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมสูงสุดไม่เกิน 3 คน อายุ 1-70ปี) ไม่เกิน 100,000 ต่อคน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (รวมสูงสุดไม่เกิน 3 คน อายุ 1-70ปี)