สร้างขวัญใจกำลังใหัพนักงาน

เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท คุ้มครองการเสียชีวิต อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

ซื้อเลย ข้อมูลเพิ่มเติม

5-20 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

20 คนขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

50 คนขึ้นไป

ขอข้อเสนอ

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

อุ่นใจมีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เริ่มต้นแค่วันละ 1 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันความเสี่ยงภัยทั้งหมด

คุ้มครองทรัพย์สินจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันการขนส่งสินค้า

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือจม และความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงจากเรือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

เป็นกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระหนี้สินทางการค้าจากลูกหนี้ และที่มีความเสี่ยงต่อการค้าและทางการเมือง เช่นลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หรือลูกหนี้ล้มละลาย รวมถึงการประกาศพักชำระหนี้ต่างประเทศจากประเทศผู้ซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันภัยไซเบอร์

ดำเนินธุรกิจอย่างอุ่นใจภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยประกันภัยไซเบอร์ เริ่มต้นเพียงวันละ 41 บาท คุ้มครอง 5 ล้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันภัยความซื่อสัตย์

นายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงินโดยตรงทั้งหลายอันมีเหตุมาจากการกระทำทุจริต หรือไม่ซื่อสัตย์ที่กระทำโดยลูกจ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิต ผู้บรรจุหีบห่อ ผู้นำเข้า/ส่งออก ผู้ขายส่งหรือขายปลีก ซึ่งมีความรับผิดต่อสินค้าที่จำหน่ายไป หากทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการบริโภคหรือใช้สินค้านั้น รวมทั้งผู้ผลิตผสม หรือปรุงผิดสัดส่วน ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิง : ประกันภัยเบ็ดเตล็ด https://www.oic.or.th/th/education/insurance/miscellaneous