เล่นกอล์ฟสบายใจ หายห่วง

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน

ความคุ้มครองการประกันภัยผู้เล่น

1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในขณะฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

2.ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

บริษัทฯให้การคุ้มครองการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในขณะที่ฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ

3.อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

บริษัทฯให้ความคุ้มครองถึงความสูญหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ในขณะที่ฝึกหัดการซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะเดินทางไป-กลับโดยตรงระหว่างที่พักของผู้เอาประกันภัยกับสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะดังกล่าว

4.รางวัลพิเศษ โฮล-อิน-วัน

  • ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ในกรณี โฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการภายใต้ของกฏระเบียบของการแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม
  • ผู้เอาประกันภัยจะมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทในกรณีทำ โฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันทั่วไปนอกเหนือจากกการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.1

แผนการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ความคุ้มครองจำนวนจำกัดความรับผิด
1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก500,000 บาท
2.ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
2.1การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร200,000 บาท
2.2ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงไม่เกิน 52 สัปดาห์1,000 บาท/สัปดาห์
2.3ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วนไม่เกิน 52 สัปดาห์ 20,000 บาท
2.4การรักษพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 บาท
3.อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ (ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ) ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย
4.รางวัลพิเศษ สำหรับ โฮล-อิน-วัน
4.1 การแข่งขันเป็ฯทางการ15,000 บาท
4.2 การแข่งขันทั่วไป10,000 บาท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร)913.78 บาท