ประกันชดเชยโรคร้ายแรง

แบบประกันหลัก ที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ (ถึงอายุ99 ปี) 
ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา
ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

คุ้มครองตลอดชีพ

มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

อ่านเพิ่มเติม

เบี้ยคงที่

ชำระ 10 หรือ 20 ปี 

อ่านเพิ่มเติม

ลดหย่อนภาษีได้

สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

ผลประโยชน์โดยย่อ

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง

 • 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำกัดโรคร้ายแรงโรดเดียวเท่านั้น (จ่ายเพียงครั้งเดียว) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับหากยังมีการชำระเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง หรือ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีครบกำหนดสัญญา

 • 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หัก ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รวมกันไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

โรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองใน AIA CI Supercare 10,20/99

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง 18 โรค/การรักษา

 • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

 • โรคมะเร็งลุกลาม
 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง 18 โรค/การรักษา

 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดบริเวณคอ
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 • การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • ภาวะโคม่า
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (คุ้มครองจนถึงก่อนอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • โรคพาร์กินสัน (คุ้มครองจนถึงก่อนอายุ 80 ปีบริบูรณ์)
 • โรคระบบประสามมัลติเพิลสะเคลอโรลิส
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • ภาวะอะแพลลิก
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 • โรคโปลิโอ
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
กลุ่มที่ 5 กลุ่มโรคภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง 18 โรค/การรักษา

 • แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (การเกิดแผลไหม้ระดับ 2)
 • การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียแขยหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง
 • โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

 • แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3)
 • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (คุ้มครองจนถึงก่อนอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์)
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • ไม่สามารถปฎิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองจนถึงก่อนอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์) หรือ
  • ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์) หรือ
  • การสูญเสีย สายตา มือ หรือ เท้า ทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียมือ 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้างและมือ 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง (คุ้มครองจนถึงก่อนอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์)
 • ตาบอด
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 • โรคเท้าช้าง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรคหัวใจระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิต

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง 18 โรค/การรักษา

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ
 • การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด
 • การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอดเลือด หรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง
 • การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
กลุ่มที่ 4 กลุ่มโรคอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญของร่างกาย

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง 18 โรค/การรักษา

 • การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ
 • การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง
 • การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

 • ตับวาย
 • ไตวายเรื้อรัง
 • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (SLE)
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
กลุ่มที่ 6 กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผู้เยาว์

คุ้มครองผู้เอาประกันภัยถึงอายุ 16 ปี

โรคร้ายแรงระดับต้นถึงปานกลาง 18 โรค/การรักษา

โรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา

 • โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ
 • โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 1
 • โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

สอบถามเราได้ทุกสิ่ง?

เรายินดีให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายคุณ

ติดต่อเรา

ตัวอย่าง ประกันชดเชยโรคร้ายแรง AIA CI Supercare 20/99 

(ชำระ 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ สุขภาพ) ผู้เอาประกันสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เป็นเบี้ยโดยประมาณ อาจมีการเพิ่ม/ลด เบี้ยตามประวัติสุขภาพ

รายละเอียด

ทุนประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง

เบี้ยประกันรวม

หากเวนคืนอายุ 70 ปี

ชาย 25 ปี

ทุนประกัน: 500,000

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ

เบี้ยประกันรวม: 326,900

มูลค่าเวนคืน: 410,500

16,345

ซื้อประกัน
หญิง 25 ปี

ทุนประกัน: 500,000

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ

เบี้ยประกันรวม: 301,400

มูลค่าเวนคืน: 375,500

15,070

ซื้อประกัน
ชาย 35 ปี

ทุนประกัน: 500,000

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ

เบี้ยประกันรวม: 410,700

มูลค่าเวนคืน: 410,500

20,535

ซื้อประกัน
หญิง 35 ปี

ทุนประกัน: 500,000

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ

เบี้ยประกันรวม: 372,800

มูลค่าเวนคืน: 375,500

18,640

ซื้อประกัน

ตัวอย่าง ประกันชดเชยโรคร้ายแรง AIA CI Supercare 10/99 

(ชำระ 10 ปี คุ้มครองตลอดชีพ สุขภาพ) ผู้เอาประกันสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เป็นเบี้ยโดยประมาณ อาจมีการเพิ่ม/ลด เบี้ยตามประวัติสุขภาพ

รายละเอียด

ทุนประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง

เบี้ยประกันรวม

หากเวนคืนอายุ 70 ปี

ชาย 25 ปี

ทุนประกัน: 500,000

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ

เบี้ยประกันรวม: 292,650

มูลค่าเวนคืน: 410,500

29,265

ซื้อประกัน
หญิง 25 ปี

ทุนประกัน: 500,000

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ

เบี้ยประกันรวม: 271,100

มูลค่าเวนคืน: 375,500

27,110

ซื้อประกัน
ชาย 35 ปี

ทุนประกัน: 500,000

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ

เบี้ยประกันรวม: 358,150

มูลค่าเวนคืน: 410,500

35,815

ซื้อประกัน
หญิง 35 ปี

ทุนประกัน: 500,000

ระยะเวลาคุ้มครอง : ตลอดชีพ

เบี้ยประกันรวม: 330,350

มูลค่าเวนคืน: 375,500

33,035

ซื้อประกัน

ดาวน์โหลดแบบประกันชดเชยโรคร้ายแรง AIA CI Supercare 10,20 / 99

หมายเหตุ :