ประกันภัยการขนส่งสินค้า

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

ซื้อเลย

เหตุจากเรือถูกไฟไหม้

คุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งของท่านด้วย

เหตุจากเรือจม

คุ้มครองสินค้าหรือทรัยพ์สินของท่าน

เหตุจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเรือ

คุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม :  การประกันภัยขนส่งสินค้า (Cargo Insurance)  https://www.oic.or.th/th/education/insurance/marine-and-transportation/cargo