เริ่มต้นขายประกันทำอย่างไร

ขายประกันชีวิตแม้มีรายได้ไม่จำกัดเติบโตตามความสามารถ แต่สิ่งที่สำคัญคือหัวใจการบริการที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้ลูกค้าและครอบครัวมีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบทางจิตใจทุกช่วงวัยของชีวิตด้วยการวางแผนการเงิน และมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน

อาชีพที่มีผลกระทบเชิงบวกกับสังคม
“ผมมองไม่เห็นว่าจะมีใครที่เข้าใจเศรษฐกิจพื้นฐานของคนในสังคมได้ดีกว่าตัวแทนประกันชีวิต เพราะพวกเขาเดินอยู่บนถนนทุกสาย และพูดคุยกับคนทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงคนชรา เขารับฟังและช่วยให้คนเหล่านี้สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับเป้าหมายทางการเงินของตน และที่สำคัญเขาเป็นมิตรแท้”

จอห์น เอฟ.เคนเนดี
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 35

กฏเกณฑ์ในการสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

การสอบขายประกัน

เกณฑ์การสอบผ่านแบ่งเป็น 2 

ส่วนที่ 1 คือ วิชาจรรยาบรรณ ต้องได้ไม่ตํ่ากว่า 70%
และในส่วนที่ 2 คือ 3 วิชาที่เหลือต้องทําได้ไม่ตํ่ากว่า 60% จึงจะสอบผ่านใบอนุญาตตัวแทน
ข้อสอบจํานวน 60 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

คลิปความรู้สอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

อยากขายประกันชีวิตต้องรู้เรื่องเหล่านี้

จรรยาบรรณการเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิต

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย

พระราชบัญญัติ 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2551

คุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิต ที่จะใบอนุญาติขายประกันได้

 1. ไม่เคยต้องโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับคดีทรัพย์เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่ตํ่ากว่า
  5 ปีก่อนขอใบอนุญาต
 2. บรรลุนิติภาวะ
 3. ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นนายหน้าประกันชีวิต
 7. ไม่กําหนดวุฒิการศึกษา
 8. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน หรือนายหน้าในเวลา 5 ปีก่อนขอใบอนุญาต
 9. เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น

ข้อมูลทางสถิติธุรกิจประกันชีวิต ปี 2565

+3747545

จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิต  

+38

อัตราส่วนการมีประกันชีวิต(%) 

+4

ค่าอัตราการเติบโต (%)

+60

ช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน(%)

จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต

1. มีความซื(อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพ
2. ให้บริการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ และชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ เพื(อรักษา ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
3. รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
4. เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสําคัญเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือเพื่อความสมบูรณ์แห่งกรมธรรม์
5. ไม่เสนอแนะผู้ขอเอาประกันภัยทําประกันภัยเกินความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัย หรือเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
6. ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดค่าบําเหน็จ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เอาประกันภัย
7. ไม่แนะนําให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิมเพื่อทําสัญญาใหม่ หากทําให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์
8. ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมตัวแทนประกันชีวิต หรือบริษัทอื่น
9. หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
10. ประพฤติอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธํารงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีวปฏิญาณ

ตัวแทนประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องมีใบอนุญาต เช่นเดียวกับ แพทย์ สถาปนิก หรือวิศวกร ซึ่งการที่จะสอบผ่าน ได้รับใบอนุญาตตัวแทนนั้น นอกจากจะต้องมีความมุ่งมั่นในการศึกษาความรู้ ตามเนื้อหาและแนวทางที่คปภ ระบุไว้ ซึ่งได้แก่ เรื่องจรรยาบรรณ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิต ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิตแล้ว ยังต้อง มีความสามารถในการทําข้อสอบด้วย นั่นคือ ความสามารถใน
การอ่าน วิเคราะห์และจับประเด็นคําถามได้อย่างรวดเร็ว

ประกันชีวิตเป็นธุรกิจความสัมพันธ์ระยะยาวเลือกเหมือนคู่สมรสที่จะอยู่ด้วยกันไปชั่วชีวิต

ทำไมควรเลือกบริษัทเอไอเอจำกัด (AIA) เครือนำทอง และบริษัทแอสชัวเวลธ์ ในการร่วมงาน

Follow me

คู่มือติวสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

กรอกสมัครตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รับลิงค์เอกสารติวสอบใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตฟรี !!!

 • สไลด์ติวสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดย ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน บริษัทเอไอเอ จำกัด
 • คู่มือติวสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต โดย ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน บริษัทเอไอเอ จำกัด
 • คลังข้อสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต พร้อมเฉลย โดย ฝ่ายฝึกอบรมตัวแทน บริษัทเอไอเอ จำกัด
สมัครตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สอบขายประกันที่ไหน