ประกันการเดินทางต่างประเทศ ประกันการศึกษาต่อต่างประเทศ ประกันรถยนต์ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ ซื้องาน เคลมดี อุ่นใจ

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือกด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้าน


ประกันรถยนต์ ชั้น 1 2+ 3+

พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ทันที


ประกันโรคมะเร็ง

เป็นแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการตรวจพบโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก หลังจากเอาประกันภัยไปแล้วเกินกว่า 90 วันโดยจะจ่ายค่าสินไหม 100% ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของหมวดความคุ้มครองหลักที่ซื้อไว้ทันที่เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกระยะ เพื่อความอุ่นใจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับท่านและครอบครัว


ประกันอุบัติเหตุ

รับประกันตั้งแต่อายุ 1-70 ปี รับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมล์ เริ่มต้นเพียง 365 บาท/ปี


ประกันการเดินทางภายในประเทศ

อุ่นใจ ท่องเที่ยวสบายใจ มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลหลักแสนด้วยเบี้ยหลักร้อย