ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทสำหรับความสูญเสีย หรือค่าเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการละเมิด หรือการกระทำที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ซื้อเลย ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าเสียหายทางการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ละเมิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม