ประกันสินเชื่อทางการค้า

เป็นกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระหนี้สินทางการค้าจากลูกหนี้ และที่มีความเสี่ยงต่อการค้าและทางการเมือง

ซื้อเลย ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกหนี้ผิดชำระหนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกหนี้ล้มละลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

การประกาศพักชำระหนี้ต่างประเทศจากประเทศผู้ซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม : การประกันภัยเบ็ดเตล็ด https://www.oic.or.th/th/education/insurance/miscellaneous