ประกันโรคมะเร็ง

เป็นแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองการตรวจพบโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก หลังจากเอาประกันภัยไปแล้วเกินกว่า 90 วัน โดยจะจ่ายค่าสินไหม 100% ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของหมวดความคุ้มครองหลักที่ซื้อไว้ทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกระยะ เพื่อความอุ่นใจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับท่านและครอบครัว