โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงิน

อ้างอิงมาจากโครงการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมที่จะเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงินกันหรือยัง

เพียง 24 บท 15 ชั่วโมง ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปชั่วนิรันดร์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการลงทุนและการออม การวางแผนทางการเงิน การวางแผนบริหารหนี้ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

การสร้างความมั่นคงให้ชีวิต

บทที่ 1

พิธีเปิดอบรมออนไลน์ การสร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เริ่มดูบทที่ 1

บทที่ 2

คุณค่าที่จะได้รับจากหลักสูตร โดย วรเดช ปัญจรงคะ ® และคุณภาพชีวิต สมการชีวิต โดย สมบัติ ทรงเดชะเลิศ

เริ่มดูบทที่ 2.1 เริ่มดูบทที่ 2.2

บทที่ 3

เป้าหมายชีวิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 3

บทที่ 4

แนวคิดเบื้องต้นการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 4

บทที่ 5

วินัยทางการเงิน โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 5

บทที่ 6

การวางแผนการเงินเบื้องต้นด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 6

บทที่ 7

การวางแผนการออมและเทคนิคการออม โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 7

การปกป้องความมั่นคง

บทที่ 8

การบริหารความเสี่ยงของชีวิต  และทรัพย์สิน โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 8

บทที่ 9

เกษียณเกษมสุข โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 9

บทที่ 10

ทำความรู้จักประกันประเภทต่างๆ โดย วรเดช ปัญจรงคะ  CFP®

เริ่มดูบทที่ 10

บทที่ 11

มาเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กันเถอะ

เริ่มดูบทที่ 11

การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

บทที่ 12

ความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ยค่าเงินในอนาคต และอัตราเงินเฟ้อ โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 12

บทที่ 13

ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 13

บทที่ 14

การลงทุนในกองทุนรวม โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 14

บทที่ 15

การลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ โดย ดร.ธนัยวงษ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 15

บทที่ 16

การจัดสรรเงินทุน โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 16

บทที่ 17

การสร้าง Passive Income โดย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

เริ่มดูบทที่ 17

บทที่ 18

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีโดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 18

การสร้างความยั่งยืน

บทที่ 19

การบริหารจัดการทรัพย์สินและอิสระภาพทางการเงิน โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 19

บทที่ 20

ความรู้เกี่ยวกับหนี้ โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 20

บทที่ 21

การจัดการหนี้รูปแบบต่างๆ โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 21

บทที่ 22

การวางแผนจัดการเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้านการเงิน โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 22

บทที่ 23

การจัดทำพินัยกรรม โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 23

บทที่ 24

การจัดทำแผนการเงิน โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 24

บทสรุป การสร้างสมดุลชีวิต

บทที่ 25

สมดุลชีวิต โดย วรเดช ปัญจรงคะ CFP®

เริ่มดูบทที่ 25

ภาคผนวก

แผนที่สร้างรวยอย่างยั่งยืน

Infographic

แผนที่สร้างรวย

ปิรามิดทางการเงิน

Animation

เริ่มดูคลิป

การสร้างความมั่งคั่ง

Animation

เริ่มดูคลิป

การปกป้องความมั่งคั่ง

Animation

เริ่มดูคลิป

เพิ่มพูนความมั่งคั่ง

Animaition

เริ่มดูคลิป

การถ่ายทอดความมั่งคั่ง

Animation

เริ่มดูคลิป

การบริหารหนี้

Animation

เริ่มดูคลิป