ประกันภัยความซื่อสัตย์

นายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงินโดยตรงทั้งหลายอันมีเหตุมาจากการกระทำทุจริต หรือไม่ซื่อสัตย์ที่กระทำโดยลูกจ้าง

ซื้อเลย ข้อมูลเพิ่มเติม

การกระทำทุจริต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่ซื่อสัตย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเงินเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม : ประกันภัยความซื่อสัตย์ https://www.oic.or.th/th/node/27716