อุ่นใจด้วยประกันอุบัติกลุ่ม สำหรับนักเรียนและนักศึกษา

สร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาของท่านได้เรียนรู้ และสนุกกับการใช้ชีวิตในวัยเรียนได้อย่างเต็มที่

ความคุ้มครอง24ชั่วโมงทั้งในและนอกสถานศึกษา

จ่ายเงินทดแทน 2 เท่าของจำนวนเอาประกันภัยอุบัติเหตุ

หากผู้เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียในขณะที่กำลังโดยสารในยานพาหนะสาธารณะขนส่งทางบก หรือ อยู่ในลิฟท์โดยสาร (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะอยู่ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะในขณะที่เริ่มไฟไหม้

จ่ายเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

อุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิตขณะขับขี่ หรือ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

จ่ายเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

อุบัติเหตุ กรณี ถูกฆาตกรรม หรือถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ

เนื่องจากอุบัติเหตุ เช่น มือเท้า นิ้วมือ/นิ้วเท้า สายตา/ความสามารถในการได้ยินตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

กรณีที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในสถานพยาบาล ภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุตามจำเป็นทางการเแพทย์และมาตราฐานทางการแพทย์ (เฉพาะแบบประกัน Student Care Plus)

Student Care Basic ไม่มีค่ารักษาพยาบาล (without AME)

ผลประโยชน์/ความคุ้มครองแผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6แผน7แผน8
เสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (Life)1,0001,0001,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
การประกันภัยอุบัติเหตุแบบคอนติเนนตัล (AD&D Continential)90,000120,000150.,000180,000210,000240,000270,000300,000
เบี้ยประกันภัยรวมต่อคนต่อปี105140170205240270305335
สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่อนุบาลศึกษาถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา

Student Care Plus มีค่ารักษาพยาบาล (with AME)

ลประโยชน์/ความคุ้มครองแผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6แผน7แผน8
เสียชีวิตทั้งกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (Life)1,0001,0001,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
การประกันภัยอุบัติเหตุแบบคอนติเนนตัล (AD&D Continental)30,00040,00050.,00060,00070,00080,00090,000100,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (AME)3,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000
เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุต่อคนต่อปี405060758595105115
เบี้ยประกันภัยรวมต่อคนต่อปี
ระดับอนุบาลศึกษา/ประถมศึกษา135180220265310350390430
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย185240295360415475530585
ระดับวิทยาลัยพาณิชย์/มหาวิทยาลัย135180220265310350390430
ครู อาจารย์ บุคลากรของสถานศึกษา135180220265310350390430
สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่อนุบาลศึกษาถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
 • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับประกันภัย และปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามกฎเกณฑ์ที่เอไอเอกำหนด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ใดๆ โดยจะทำจดหมายแจ้งให้ผู้ถือกรมธรรม์รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัย AME ต่อคนต่อปี = เบี้ยประกันภัยรวมต่อตนต่อปี – เบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุต่อคนต่อปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกันภัย

 • สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าร่วมทำประกันภัยตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
 • นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลศึกษาขึ้นไป
 • ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาที่มีสิทธิจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาที่อายุไม่เกิน 74 ปี ในวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีผลบังคับ และสามารถต่ออายุความคุ้มครองถึงอายุ 75 ปี

หลักเกณฑ์และเอกสารสำหรับการเข้าร่วมการทำประกันภัย

 • ใบคำขอประกันภัยกลุ่ม จะต้องระบุข้อมูลและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ถือกรมธรรม์ ตามแบบฟอร์มเอไอเอ พร้อมประทับตราของหน่วยงาน/สถานศึกษา (ถ้ามี)
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยรายบุคคลจะต้องระบุข้อมูลและลงนามโดยมีผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ถือกรมธรรม์ พร้อมส่งไฟล์รายชื่อในรูปแบบ Excel File ตามแบบฟอร์มของเอไอเอ โดยจะต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิด และเลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ขอเอาประกันภัยผ่านทางอีเมล์ที่ Th.CS-StudentCare@aia.com
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา หรือหนังสือแสดงความจำนงในการทำประกันภัย (สำหรับหน่วยงานราชการ) หรือหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือมอบอำนาจที่ระบุผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริง พร้อมประทับตราของหน่วยงาน/สถานศึกษา (ถ้ามี)
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้แจ้งข้อมูลผูัติดต่อ และสมัครใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามที่แท้จริงของผู้ถือกรมธรรม์
 • วันที่เริ่มมีผลบังคับจามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่เอไอเอได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
 • กรณีที่สมาชิกเข้าร่วมทำประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับจะเป็นวันถัดไปหลังจากที่เอไอเอได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
 • เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณารับประกันภัย

การเลือกแผนประกันภัย

 • นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นศึกษาเดียวกันจะต้องสมัครแผนประกันภัยเดียวกัน (ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศีกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยพาณิชย์ และมหาวิทยาลัย)
 • ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา สามารถสมัครแผนประกันภัยที่แตกต่างจากนักเรียน นักศึกษาได้โดยจะต้องสมัครภายใต้แผนประกันภัยเดียวกัน

ตัวอย่างข้อยกเว้นการรับผิด

การประกันภัยอุบัตเหตุกลุ่มแบบคอนติเนนตัล (AD&D Continential)

เอไอเอ ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพซึ่งเกิดขึ้นหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น

 • การฆ่าตัวตาย และการทำร้ายตนเอง หรือการพยายาม ที่จะกระทำการดังกล่าวไม่ว่าในขณะที่วิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • การเข้าร่วมการจลาจล สงครามกลางเมือง การประท้วง หรือการก่อการร้าย

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (AME)

เอไอเอ ไม่จ่าลผลประโยชน์สำหรับการตรวจรักษา ค่ารักษาพยาบาล หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เช่น

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย (เว้นแต่เพื่อรักษาชีวิต) ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

หมายเหตุ :

 • Student Care ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์แบบมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุกลุ่มแบบคอนติเนนตัล และบันทึกสลักหลังเกี่ยวกับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองในกรมธรรม์และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม ที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์และ/หรือผู้เอาประกันภัย