ตัวแทนประกันชีวิต เพื่อประกอบวิชาชีพธุรกิจประกันชีวิต สังกัด บริษัทเอไอเอ จำกัด
นายหน้าประกันภัย เพื่อประกอบวิช่ชีพธุรกิจประกันภัย สังกัด บริษัทประกันวินาศภัยหลายแห่ง