ดูแลพนักงาน คนสำคัญของคุณ

ความคุ้มครองประกันกลุ่มสำหรับจำนวนพนักงาน ตั้งแต่ 5-19 คน

ความคุ้มครองผลประโยชน์แผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6
การประกันชีวิตการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การประกันภัยอุบัตเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,000
การสูญเสียการใช้งานแขยหรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การสูญเสียความสามารถในการพูดและสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การสูญเสียความสามารถในการพูด50,000100,000150,000200,000250,000300,000
การสูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร50,000100,000150,000200,000250,000300,000
การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุนานติดต่อกัน 12 เดือน100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนานติดต่อกัน 180 วัน100,000200,000300,000400,000500,000600,000
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรมค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
ค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยไอซียู (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
รวมสูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง
1,000

2,000


1,500

3,000


2,000

4,000


2,500

5,000


3,000

6,000


3,500

7,000


ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ20,00030,00040,00050,00060,00070,000
ค่าแพทย์ผ่าตัด (แบบแยกประเภทการผ่าตัด)20.00030,00040,00050,00060,00070,000
ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน (1ครั้งต่อวัน/สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)7009001,2001,4501,7002,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง4,0005,0006,0006,0006,0006,500
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค(รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ หรือค่าแพทย์ผ่าตัด แล้วแต่กรณี)4,0005,0006,0006,0006,0006,500
ค่าปรึกษาแพทย์แบบผู้ป่วยนอก ต่อเนื่องหลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาล (1ครั้งต่อวัน และสูงสุด 5 ครั้งต่อการเจ็บป่วยครั้งนั้น) (ภายใน 3 เดือนหลักจากออกจากโรงพยาบาล)6008001,0001,2001,5002,000
เบี้ยประกันภัยรายปีต่อพนักงาน 1 ท่าน2,7014,2895,9047,4839,07710,727
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในรายปีต่อคู่สมรสหรือบุตร (1 ท่าน)2,0673,0214,0024,9475,9076,923
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์พิจารณปรับปรุงเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขการรับประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ใดๆ โดยจะทำจดหมายแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วัน ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์
 • สำหรับลูกค้าเดิมที่เคยมีประวัติการถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยและต่อมากรมธรรม์ขาดการต่ออายุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • นายจ้าง และ/หรือผู้เอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์ และ/หรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่มแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ และหรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และหรือหนังสือรับรองการประกันภัยกลุ่ม ที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ และหรือผู้เอาประกันภัย

ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

ความคุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ต้องการแผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6
1.ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกค่าตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก (1ครั้งต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)4005008001,0001,2001,500
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรายปีต่อพนักงาน/คู่สมรสหรือบุตร 1 ท่าน1,8372,2973,6754,5935,5126,890
2.ค่ารักษาทันตกรรมการตรวจช่องปากหรือการขูดหินปูน (สูงสุด 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)5007008001,0001,2001,500
การตรวจวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ และโดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)5007008001,0001,2001,500
การอุดฟัน การถอนฟัน และการรักษารากฟัน (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)1,0001,2001,5002,0002,5003,000
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาทันกรรมรายปี ต่อพนักงาน/คู่สมรสหรือบุตร 1 ท่าน 9901,3501,5661,9802,3942,970
3.สัญญาเพิ่มเติมผลประโยขน์ 40 โรคร้ายแรงการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง100,000200,000300,000400,000500,000600,000
เบี้ยประกันภัย 40 โรคร้ายแรง รายปี ต่อพนักงาน/คู่สมรสหรือบุตร 1 ท่าน 7201,4402,1602,8803,6004,320
เบี้ยประกันภัยทั้งหมดรายปี ต่อพนักงาน 1 ท่าน 6,2489,37613,30516,93620,58324,907
เบี้ยประกันภัย 40 โรคร้ายแรง และสุขภาพทั้งหมดรายปี ต่อคู่สมรสหรือบุตร 1 ท่าน 5,6148,10811,40314,40017,41321,103
ผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง และกรณีเสียชีวิต เนื่องจากเจ็บป่วย (GCIR)กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย
– ให้ความคุ้มครองถึงการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยทุกกรณีที่ไม่ใช้สาเหตุจากอุบัติเหตุ
กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
-ให้ความคุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ และเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
หมายเหตุ : ทั้งนี้ความคุ้มครองข้างต้น ทั้งกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย และกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จะจ่ายเงินผลประโยชน์รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ตามผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้
การสิ้นสุดสัญญาของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรงหลังจากที่ได้มีการจ่ายเงินผลประโยขน์เต็ม 100% ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นสุดลงทันที
สำหรับสัญญากรมธรรม์หลัก และผลประโยชน์อื่นๆยังคงมีผลบังคับ เช่นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ หรือสัญญาอื่นๆ

40 โรคร้ายแรง ที่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย

กลุ่มโรคมะเร็ง และเนื้องอก

 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • เนื้องอกในสมอง ชนิที่ไม่ใช่มะเร็ง

กลุ่มโรคหัวใจ

 • กล้ามเนื้อหัวใจตามเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
 • โรคโลหิตจากจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญ

 • ไตวายเรื้อรัง
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 • ตับวาย
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริฌะมาโตซูส
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลื่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 • โรคเท้าช้าง

กลุ่มการบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ

 • ตาบอด
 • แผลไหม้ฉกรรจ์
 • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • ภาวะโคม่า
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน

กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท / กล้ามเนื้อ และภาวะติดเชื้อ

 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคที่เรีย
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 • โรคพาร์กินสัน
 • ภาวะอะแพลลิก
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 • โรคโปลิโอ
 • โรคเนื้อเยื่อพังผีดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา

ไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคร้ายแรงข้างต้นที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมการประกันภัย หรือภายใน 60 วันนับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ

บริการพิเศษ

1.บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพทย์บริการข้อมูลสำหรับการเดินทางและการจัดให้บริการทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับผู้เดินทางทั้้งในและต่างประเทศ
-เป็นการให้บริการด้านข้อมูลเท่านั้น
-สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น
2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) เมื่อใช้สิทธิเรียกร้องความคุ้มครองอื่่นๆ ที่มีอยู่ซึ่งมิใช่ผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้กรมธรรม์ของเอไอเอ (HB Incentive)-สิทธิความคุ้มครองอื่นๆได้แก่ ประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท พ.ร.บ.บุคคลที่ 3 กองทุนเงินทดแทน ประกันจากบริษัทประกันอื่น หรือสวัสดิการประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในอื่นๆ
-ไม่สามารถใช้ร่วมกับผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ของเอไอเอทุกประเภท เช่น ประกันชีวิตส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยกลุ่ม เป็นต้น
ผลประโยชน์ที่ได้รับมี 2 กรณี
กรณีที่ 1 : ได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาลเต็มจำนวนเท่ากับค่าห้อง และค่าอาหาร**
เมื่อสมาชิกได้เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จากสิทธิความคุ้มครองอื่นๆ ที่มีอยุ่จนเต็มจำนวน ดังกรณีตัวอย่างที่ 1
กรณีที่ 2 : ได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาลเท่ากับส่วนต่างที่ยังไม่ได้รับของค่าห้องและค่าอาหาร
เมื่อสมาชิกได้เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จากสิทธิความคุ้มครองอื่นๆ ที่มีอยู่จนเต็มจำนวน ยกเว้นค่าห้อง และค่าอาหาร ดังกรณีตัวอย่างที่ 2

** ผลประโยชน์ทั้ง 2 กรณีข้างต้นจะจ่ายไม่เกินผลประโยชน์ค่าห้อง และค่าอาหารต่อวัน และจะจ่ายตามจำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของค่าห้อง และต่าอาหารที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ตัวอย่าง : การจ่ายผลประโยชน์ HB Incentive กรณีใช้สิทธิประกันสังคมตั้งแต่วันที่เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ กรณีผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครอง แผน 2 ผลประโยชน์ค่าห้อง และอาหาร ต่อวัน 1,500 บาท

กรณีตัวอย่างแผน2 ผลประโยชน์ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน
(A)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(B)
ค่าห้องเรียกร้องจากประกันสังคม
(C)
เอไอเอ จ่ายส่วนต่างหลังจากใช้สิทธิประกันสังคม (แต่ไม่เกินผลประโยชน์)
(D)=(B-C)
HB Incentive/day
(E)=(A-D)
11,5007007001,500
(1,500-0)
21,5001,500700800
(1,500-700)
700
(1,500-800)
31,5002,5007001,500
(2,500-700 = 1,800 และส่วนต่างจ่ายให้สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ค่าห้องและอาหารตาม (A))
(1.500-1,500)