โครงการสวัสดิการพิเศษสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ หน่วยงานในพระองค์ (ข้าราชบริพารฝ่ายพลเรือน) ดูแลโดย บริษัทเอไอเอ

เบี้ยถูก เกษียณมีเงินเก็บ เจ็บป่วยมีเงินให้ ตายมีเงินช่วย ลดหย่อนภาษีได้ เริ่มต้น 240 บาทต่อเดือน

ตัวอย่างการจ่ายสินไหมการเจ็บป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 27 วัน ได้รับ 27,000 บาท

ได้สะสมเงินออม เจ็บป่วยมีค่าชดเชย คุ้มครองการเสียชีวิต ช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง เบี้ยถูกกว่าปกติเพราะเป็นประกันกลุ่ม สมัครง่ายเพียงแถลงประวัติสุขภาพตามเป็นจริง

นางปราณี รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

โครงการนี้ได้ประโยชน์มาก เราเบิกสิทธิค่ารักษาได้จากหน่วยงาน โครงการนี้เราได้ค่าชดเชยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนที่ออมเมื่อส่งครบมีเงินอีกก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ นำไปลดหย่อนภาษี แบ่งเบาภาระภาษีได้

นางอัจฉรา วรลักษณกุล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

คุ้มมาก เมื่อเกิดไม่คาดฝันก็ยังได้ค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ถึงแม้เงินออมจะดูน้อยแต่ก็เป็นการสร้างวินัยการเงินส่วนหนึ่ง คู่สมรสก็สามารถสมัครได้ รับการคุ้มครองเพื่อรองรับไม่รู้ว่าอนาคตจะเผชิญความเสี่ยงด้านใดอีก การคุ้มครองด้านอุบัติเหตุให้วงเงินที่สูงและเงื่อนไขการคุ้มครองที่ดี

นางศรินยา ศิรินิกร เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนเบี้ย 240 บาทต่อเดือน

 • ค่าชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท สูงสุด 100 วัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณภัย 400,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ 200,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะมึนเมาสุรา (ไม่ตรวจแอกอฮอล์) 200,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย ขึ้นอยู่กับแผนและระยะเวลาสะสม
 • การสูญเสียอวัยวะสำคัญเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท
 • เบี้ยออม 100 บาท สัญญาเพิ่มเติม 140 บาท รวมเป็น 240 บาท
 • เบี้ยออม 100 บาทนำไปหักลดหย่อนภาษีในส่วนประกันชีวิต

ตารางผลประโยชน์การสะสมทรัพย์

ตัวอย่าง สมาชิกเพศหญิง อายุ 25 ปี ออมเดือนละ 100 ครบเกษียณอายุ 60 ปี รับเงิน 69,595 บาท แต่หากลาออกก่อนรับเงินตามมูลค่ากรมธรรม์ที่ระบุ หากเจ็บป่วยเสียชีวิตได้รับการคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์ซึ่งจะมากกว่าเงินออมสะสม และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเงินจากสัญญาเพิ่มเติมต่างหากอีกก้อน

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับสมาชิกใหม่ (อายุ 18-54ปีสุขภาพแข็งแรง)

 • แถลงประวัติสุขภาพในใบสมัครสมาชิกหลักตามความเป็นจริง ระบุเลือกแผนสะสมทรัพย์ 100 บาทที่ส่วนบนเอกสาร (ใบสมัครสมาชิกหลัก) ค่าสัญญาเพิ่มเติมจะเป็น 140 บาท รวมตัดเบี้ย 240 บาทต่อเดือน
 • หากต้องการสมัครให้คู่สมรสให้แถลงประวัติตามความเป็นจริง ต้องเป็นแผนเดียวกันกับสมาชิกหลัก หักบัญชีสมาชิกหลัก (ใบสมัครคู่สมรส)
 • กรอกใบสมัครแจ้งความประสงค์รับผลประโยชน์ประกันกลุ่มพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ใบแจ้งรับผลประโยชน์ประกันกลุ่ม)
 • แนบสำเนาบัตรประชาชน ขีดคร่อมระบุใช้ในการสมัครประกันกลุ่มเอไอเอ เท่านั้น
 • จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดไปที่
  • กองการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ หน่วยงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

สำหรับสมาชิกเดิมสามารถเพิ่มค่าสัญญาเพิ่มเติมได้ (สุขภาพแข็งแรง)

 • สมาชิกเดิมสามารถคงเงินออมได้ และเลือกเปลื่ยนเฉพาะค่าสัญญาเพิ่มเติมเป็น 140 บาท
 • แถลงประวัติสุขภาพในใบสมัครสมาชิกหลักตามความเป็นจริง ระบุ “คงเงินออมเดิมเพื่มสัญญาเพิ่มเติมเป็น 140 บาท” ที่ส่วนบนเอกสาร (ใบสมัครสมาชิกหลัก)
 • หากสมาชิกที่สมัครให้คู่สมรสด้วยก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน
 • กรอกเอกสารการเปลื่ยนแปลงระบุในช่องอื่นๆ “คงเงินออมเดิม เพิ่มสัญญาเพิ่มเติมเป็น 140 บาท”
 • กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ให้กรอกเอกสารการเปลื่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารสำเนาที่รับความถูกต้องเช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส บัตรประชาชน เป็นต้น ส่งมาทีมงานผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการ
 • กรณีที่ต้องการเปลื่ยนแปลงที่อยู่แจ้งรายละเอียดให้ใบเปลื่ยนแปลงพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งมาทีมงานผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการ

ระยะเวลารับสมัคร 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม

* รายละเอียดและข้อความที่นำเสนอนี้เป็นเอกสารชี้ชวนในการเสนอขายเท่าน้ัน รายละเอียดและเงื่อนไขของผลประโยชน์ท้้งหมดเป็นไปตามกรมธรรม์หลักที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์*

เอกสารประกอบการสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม

Line Official : Welfare_RO_AIA

ทีมงานที่ดูแลโครงการ

วรเดช ปัญจรงคะ ,CFP® 061-5194636

กานต์พิชชา แซ่อึ้ง Leader-Sharing Team 099-164-4747