กฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

คุณสมบัติของธุรกิจที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย

 • พนักงานที่มีสิทธิจะต้องเป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีผลบังคับ

ระดับขั้นอาชีพ

 • การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 3
 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิกซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสามารถเลือกแผนความคุ้มครองเฉพาะแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล (Without ME) เท่านั้น

เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันจะต้องชำระเป็นรายปี และเบี้ยประกันรวมต่อกลุ่มต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

 • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย และพนักงานที่ใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกแผนความคุ้มครองขั้นสูงสุดคือแผน 3 เท่านั้น
 • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน (การด์เขียว) และส่งเอกสารทั้งหมดให้กับเอไอเอ
 • วันที่เริ่มที่ผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
 • กรณีที่พนักงานเข้าร่วมทำประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับคือวันถัดไปหลังจากบริษัทได้รับหลักฐานการสมัครทำประกันครบถ้วนแล้ว

การเลือกแผนประกันภัย

 • พนักงานมีสิทธิเอาประกันภัย และอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันภัยแผนเดียวกันเท่านั้น
 • 1 กรมธรรม์ สามารถกำหนดแผนประกันสูงสุดได้ 3 แผนเท่านั้น

กฏเกณฑ์การสมัครทำประกันภัยให้กับคู่สมรส และบุตรของพนักงาน

 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครองแก่คู่สมรสของพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และบุตรที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ และไม่เกินกว่า 18 ปี และยังมิได้สมรส ทั้งนี้ จะขยายความคุ้มครองให้แก่บุตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี จนถึง 23 ปี โดยเป็นผู้ซึ่งกำลังศึกษาเต็มเวลา และยังมิได้สมรส
 • คู่สมรส และบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะต้องสมัครเอาประกันภัย ภายใต้แบบแผนเดียวกันกับพนักงาน (เฉพาะประกันสุขภาพ และ 40 โรคร้ายแรงเท่านั้น)
 • กรณีที่นายจ้างต้องการสมัครทำประกันภัยสุขภาพ และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงให้แก่คู่สมรส และบุตรของพนักงาน คู่สมรสและบุตร ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการรับประกันของพนักงานทุกท่านจะต้องทำประกันภัย
 • คู่สมรส และบุตรที่มีสิทธิเอาประกันทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครขอเอาประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ (การ์ดขาว)

ข้อยกเว้น

จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 • การทำร้ายตนเอง หรือการพยายามกระทำเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจลการนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
 • ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกโดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา
 • สรุปรายละเอียดของพนักงานในแบบข้อมููลพนักงาน แผ่นดิสก์ หรือส่งอีเมล์
 • สำเนาบัตรประชาชนพนักงาน
 • ใบสมัครขอเอาประกันภัยของพนักงาน (การ์ดเขียว) โดยพนักงานเป็นผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
 • เช็ตชำระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จำกัด”
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันชีวิต


บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย / สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น